Perionica
Catering
Hostel

Poslednje vesti

Vaspitanje


Vaspitna služba

Vaspitni rad u domu je osmišljen, svesno planiran i programiran i sistematski organizovan.
Stručno osposobljen kadar, koji čine vaspitači, su pretpostavka da će sve što se organizuje u domu biti u interesu fizičkog i mentalnog zdravlja i razvoja učenika. Pedagoško veće doma sačinjavaju svi vaspitači i direktor doma. Pedagoško veće radi u sednicama.

Sednice veća saziva i njima rukovodi direktor doma. Pedagoško veće može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine stalnih članova veća. Odluke se donose koncensuzom ukoliko veće ne odluči da se na drugi način odlučuje. Sednice rade prema godišnjem programu rada.

Pedagoško veće na svojim sednicama odlučuje:

  • o organizaciji upisa učenika i struktuiranju vaspitnih grupa;
  • predlaže podelu učenika, odnosno vaspitača na vaspitne grupe;
  • razmatra i usvaja planove i programe vaspitno-obrazovne delatnosti veća i vaspitača, analizira i ocenjuje njihov rad;
  • analizira rezultate vaspitnog rada i rada učenika smeštenih u domu i odlučuje o merama za unapređenje toga rada;
  • odlučuje o pohvalama, nagradama i vaspitno disciplinskim merama u okviru svojih ovlašćenja;
  • organizuje stručno usavršavanje vaspitača;
  • stara se o praćenju i uvođenju inovacija u vaspitni rad;
  • ostvaruje saradnju sa drugim institucijama, roditeljima i pedagoškim službama škola;
  • ostavaruje istraživački rad;