Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Васпитање


Васпитна служба

Васпитни рад у дому је осмишљен, свесно планиран и програмиран и систематски организован.
Стручно оспособљен кадар, који чине васпитачи, су претпоставка да ће све што се организује у дому бити у интересу физичког и менталног здравља и развоја ученика. Педагошко веће дома сачињавају сви васпитачи и директор дома. Педагошко веће ради у седницама.

Седнице већа сазива и њима руководи директор дома. Педагошко веће може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине сталних чланова већа. Одлуке се доносе конценсузом уколико веће не одлучи да се на други начин одлучује. Седнице раде према годишњем програму рада.

Педагошко веће на својим седницама одлучује:

  • о организацији уписа ученика и структуирању васпитних група;
  • предлаже поделу ученика, односно васпитача на васпитне групе;
  • разматра и усваја планове и програме васпитно-образовне делатности већа и васпитача, анализира и оцењује њихов рад;
  • анализира резултате васпитног рада и рада ученика смештених у дому и одлучује о мерама за унапређење тога рада;
  • одлучује о похвалама, наградама и васпитно дисциплинским мерама у оквиру својих овлашћења;
  • организује стручно усавршавање васпитача;
  • стара се о праћењу и увођењу иновација у васпитни рад;
  • остварује сарадњу са другим институцијама, родитељима и педагошким службама школа;
  • оставарује истраживачки рад;