Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Упис


Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/2021. годину

1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ
Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији (у даљем тексту: установа) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финасира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. Ове тачке, осим услова који се односе на држављанство Републике Србије.

Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.
Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, , односно овереним фотокопијама.

Установа у оквиру својих смештајних капацитета-до 10% од расписаног броја наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.


2. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЛЈИВАНЈЕ НА КОНКУРС
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
- за прву расподелу -од 08. до 19. јула 2020.године;
- за преостала слободна места -од 24. до 27. августа 2020. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 24. до 27. августа 2020. године


3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверену фотокопију):

- јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),

- сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III, или IV разред средње школе),

- уверење о приходима по члану породице od 01.01-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса);

- диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у Календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете), у претходно завршеном разреду,

- потврда о владању у установи -дома ученика током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима  и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV средње школе)

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће се разматрати.
Ученик приликом усељавања у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених.
 
Тел: 037-411-700; 037-411-777; 037-411-741;