Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Упис


Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2013/2014. годину

1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ
Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији (у даљем тексту: установа) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финасира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. Ове тачке, осим услова који се односе на држављанство Републике Србије.

Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.
Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, , односно овереним фотокопијама.

Установа у оквиру својих смештајних капацитета-до 10% од расписаног броја наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.


2. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЛЈИВАНЈЕ НА КОНКУРС
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
- за прву расподелу-од 08. до 16. јула 2013.
- за преостала слободна места-од 26. до 30. августа 2013. године
- за осетљиве друштвене групе, које нису добиле смештај у првој расподели-од 26. до 30. августа 2013. године


3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверену фотокопију):

- јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од В до ВИИИ, уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у И разред средње школе),
- сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у ИИ, ИИИ, или ИВ разред средње школе),
- уверење о приходима по члану породице, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),-за период јануар-март, текуће године,
- диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете), у претходно завршеном разреду,
- награде и похвале са учешћа у активностима у установи-дому ученика (за ученике који су уписани у ИИ, ИИИ или ИВ разред средње школе).

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.
Тел: 037-411-700; 037-411-777; 037-411-741; 037-411-770