Perionica
Catering
Hostel

Последње вести

Упис


Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023. годину

1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ
Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији (у даљем тексту: установа) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финасира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. Ове тачке, осим услова који се односе на држављанство Републике Србије.

Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.
Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, , односно овереним фотокопијама.

Установа у оквиру својих смештајних капацитета-до 10% од расписаног броја наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.


2. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЛЈИВАНЈЕ НА КОНКУРС
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
- за прву расподелу -од 12. до 22. јула 2022.године;
- за преостала слободна места -од 25. до 29. августа 2022. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 25. до 29. августа 2022. године

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 12. до 22. јула, неће се накнадно примати пријаве.


3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије): - јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе), - сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе), - уверење о приходима по члану породице од 01.01-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса), - диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду, - потврду о владању у установи - дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитнодисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе). Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати. Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталн боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених
 
Тел: 037-411-700; 037-411-777; 037-411-741;